Dolar : Alış : 6.0581 / Satış : 6.0690
Euro : Alış : 6.5428 / Satış : 6.5546
HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul11°CHafif Yağmur

Son Dakika Haberleri

Üyelik İşlemleri Yeni Üyelik / Giriş Yap

Mevzû Hadislerin Yol Açtığı Zararlar

Ana Sayfa » İslam » Hadis » Mevzû Hadislerin Yol Açtığı Zararlar
05 Mayıs 2016

 

 4.3-Mevzû Hadislerin Yol Açtığı Zararlar

İslam dininin kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hadisleridir. Bu nedenle dinin doğru anlaşılması için bu kaynakların doğru birşekilde öğrenilmesi gerekir. Uydurma hadisler ise hem Hz. Peygamberin hem de onun şahsında İslamiyetin yanlış yorumlanmasına neden olabilecek kadar tehlikelidir. Peygamberin söylemediği sözleri hadis diye nakletmek iyi niyetle bile yapılsa dini tahrif etmek demektir. Oysa İslam’ın yalan ve uydurma sözlerle desteklenmeye ihtiyacı yoktur.

Uydurma hadislerin İslam dünyasında meydana getirdiği en büyük tahribatsa dinî ve mezhebî ayrılığı körükleyici bir rol oynamasıdır. Bunun yanında grupçuluk, hizipçilik, kavmiyetçilik duygularını galeyana getiren uydurmalar da Müslümanların birliğine zarar vermiştir. Oysa İslamiyet, insanları ırkına ve soyuna göre değerlendiren bir din değildir ve Allah takva dışında hiçbir fazilet ölçüsünü kabul etmeyeceğini yüce kitabında belirtmiştir.

Birtakım din düşmanlarının uydurdukları hadisler, İslam dini ile bağdaşmayan birçok batıl itikat ve hurafelerin dinin aslındanmış gibi görülmesine neden olmuştur. Ayrıca insanları iyiliğe teşvik, kötülük- lerden sakındırma konusunda Kur’an ve sünnetin koyduğu kurallarla yetinmeyen bazı kişiler, aşırı vaat ya da tehditlerle insanları korku ve ümitsizliğe itmişlerdir.

Müslümanların geri kalmasında uydurma hadislerin rolü vardır. Cahillik ve tembelliği körüklemiştir.   Ömür boyu ibadetle elde edebileceği sevabı iki rekât nafile namazla kazanacağına inananlar ikincisini tercih edebilirler. Dolayısıyla vaizler uydurma hadisler konusunda son derece dikkatli olmak zorundadırlar.

40-Mehmet Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler, s. 180.

41-Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, s. 233.

 

4.1.  Mevzû Hadislere Karşı Alınan Önlemler

İslam tarihinin ilk devirlerinde başlayan hadis uy- durma hareketi muhaddisleri hadis uyduranlarla mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Uydurma sözleri hadis diye yayanlara karşı ciddi bir mücadele verilmiştir. Bu mücadele Hz. Peygambere gerçekten ait olan hadislerin korunması için ne derece titiz davranıldığını da gösterir.

Çeşitli sebeplerle hadis uydurmalar bir hayli artınca herkesin her duyduğunu rivayet etmesi karşısında ise isnad mecburiyeti konulmuştur. İsteyenin istediği sözü hadis diye rivayet etmemesi için “Sana bunu kim

   Aliyyu’l-Kâri’nin uydurma hadisleri topladığı Mevzuatu’l-Kübra olarak bilinen el- Esrâru’l-Mer- fua fi’l Ahbâri’l-Mevzua isimli eseri vardır.

 

rivayet etti?” diye sorulmaya başlanmıştır. Böylece hadis uydurmanın önüne az da olsa geçme imkânı sağlanmıştır. Nitekim bu hususta hadisin din demek olduğunu bu sebeple dinin kimden alındığına dik- kat edilmesi gerektiğini tavsiye eden Muhammed b. Sîrîn (öl. 110 H) isnadın önemini vurgulamıştır.42 Tarihî süreç içerisinde İslam âlimleri râvileri incelemeye başlamışlardır. Hicri üçüncü asırdan itibaren ise râvileri cerh ve ta’dil yönünden inceleyen “Cerh ve Ta’dil” “Tarihu-Ruvat” rical kitapları yazılmaya başlamıştır. İsnad ve sened tenkidi İslam âlimlerinin eseri olan “Cerh ve Ta’dil”, “Târîhu’r-Ruvât” gibi hadisle ilgili ilimlerin oluşmasını sağlamıştır.

Hz. Peygambere gerçekten ait olan hadisleri tespit etmek için konulan, isnad ve râvileri eleştirmek gibi tedbirlerle yetinmeyen hadis âlimleri elde edilen hadis metinlerini de eleştirmek yoluna gitmişlerdir. Çünkü hadis uyduranlar uydurdukları hadislere en sağlam isnadları eklemekten çekinmemişlerdir. Bu durumda bir hadisin sahih ve makbul sayılabilmesi için yalnızca isnad yeterli olmamıştır. Bir başka deyişle hadis âlimleri bir hadisi sahih kabul etmek için sadece isnadın sahih oluşuyla yetinmemişler, hadisin metnini bir de akıl süzgecinden geçirme yoluna gitmişlerdir. Ayrıca metin tenkit edilirken akılla çelişmemenin yanında ifadelerde tutarlılık, Kur’an’a, sahih sünnete ve tarihî verilere uygunluk gibi ölçütlerden de yararlanmışlardır.

Mevzû hadislere karşı muhaddislerin açtığı savaşın verimli neticelerinden biri ve belki de en mühimi, hadis diye uydurulmuş sözleri muhtelif metotlarla bir araya toplayan mevzuat kitaplarıdır. Bu eser- ler sayesindedir ki hadis münekkidi olmayan kimselerin de uydurma hadisleri tanıyabilmesi mümkün olmuştur.

 

İNCELEYELİM

Uydurma hadislerle ilgili eserlerden bazıları şunlardır:

  1. Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî (öl. 597 H) , Kitâbu’l-Mevzuât mine’l-Ehâdisi’l-Merfuât
  2. Suyûtî (öl. 911 H) , el-Leâli’l-Masnû a fi’l-Ahâdîsi’l-Mevzûa
  3. İbnu’l-Arrâk (öl. 963 H) , Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfûa ani’l-Ehâdisi’ş-Şenîati’l-Mevzûa
  4. Aliyyu’l-Kârî (öl.1014 H) , el-Mevzûâtu’l-Kübra
  5. el-Leknevî (öl.1304 H) , el-Âsâru’l-Merfua fi’l-Ahbâri’l-Mevzûa
  6. M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadisler

Yukarıdaki kitaplardan birini sınıfa getirerek inceleyiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

yonetim
04 Ağustos 2018 - 02:22

Uydurma mevzu hadislerin kaynağında çıkarcilar, yahudiler, mecusiler ve diğer gayri müslim teba bulunmaktadır. Siz degerli dostlar lütfen hadis hakkında bilgi toplayın. Bazen uydurma hadisleri doğru hadis zanedebilirsiniz.

yonetim
05 Ağustos 2018 - 14:40

Her gördüğün hadise doğru hadis, her okunan duaya da amin demiyeceksin. Bir çok kötü niyetli insan dini kendi çıkarları kullanmak için çeşitli hadisler uydurmuşlardır. Günümüzde halen bir çok kişi çok zayıf hadisleri kullanmaktadır.

yonetim
06 Ağustos 2018 - 00:10

Mevzu hadisler yüzünden bazı alim geçinen cahiller hadislerin islam kaynağı olamayacağını söylemektedir. Bunlar zayıf hadislerden yolla çıkarak çıkarımlar yapmaktadır. Bize göre Kuran’dan sonraki İslam kaynağı Hadistir.

yonetim
08 Ağustos 2018 - 17:59

Her ne kadar Resülullah Sallallahu Aleyhi vesellem, “Kim benden,benim söylemediğim bir şeyi söylerse, o şimdiden cehennem ateşindeki yerine hazırlansın.” (Buhari,ilim bölüm 38 hadis 109) Buyurmuş ise de insanlar şu ya da bu nedenlerle hadis uydurmaktan çekinmemiş ve ne yazık ki bu uydurma hadisler gerçekmiş gibi toplum hayatında hüsnü kabul görmüş ve tarihin akışında da önemli rol oynamışlardır.

yonetim
08 Ağustos 2018 - 18:00

Siyasi Çekişmeler sebebiyle hadis uydurulması: Birçok akımlar kendi siyasi düşüncelerini hâkim kılmak maksadıyla Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)-‘in ağzından hadis diye birçok sözler uydurmuşlardır. Örneğin Rafızilerin Hz. Ali (radıyallahu anh) ve Ehli Beyte ilişkin hadis uydurmaları, aynı şekilde sahabe hakkında ve özellikle de sahabenin büyüklerinden olan Ebû Bekir ve Ömer gibi -ki bu ikisi Şeyhayn diye anılır- sahabe hakkında hadis uydurmaları gibi.

yonetim
08 Ağustos 2018 - 18:03

Zındıklar yani İslâm’dan hoşnut olmayan kesimler, Müslümanlardan bu yolla intikam almak amacıyla hadis uydurmuşlardır. İslâm devletinin ve gücünün karşısında duramayacaklarını ve onları yenemeyeceklerini anlayan düşmanlar bu defa böyle bir yolu denemişler, bu yoldan onların inançlarında ve güzelliklerinde birtakım gedikler açmaya çalışmışlardır. Bu maksatla akait, ahlak, tıp, helal ve haram konularında hadisler uydurmuşlardır.

yonetim
08 Ağustos 2018 - 18:04

Kıssa ve Mevizeler; Genelde çoğu Allah’tan korkmayan kıssacılar ya da hikayeciler aralarına gir­dikleri toplumların kendilerine yönelmelerini sağla­mak maksadıyla, özellikle onları ağlatabilmek, ken­dilerini dinletebilmek için Allah Resulüne nispetle hadis uydurmuşlardır. Bilgisiz halk kesimi de bu gi­bilerin etrafında toplanıp onların bu uydurmalarını can kulağıyla dinlemeye başlayınca onlar da bundan yararlanarak çıkar sağlamak adına böyle bir yola baş­vurmuşlardır.

BENZER İÇERİKLER

Et İçin Kurbana Ortak Olan Varsa Herkesin Kurbanı Geçersizdir

Et İçin Kurbana Ortak Olan Varsa Herkesin Kurbanı Geçersizdir Diyanet uyardı! ‘Kurbanınız geçersiz sayılır’ Diyanet, kurbanlık

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır

Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Yapılır Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir.

Karınca Duası ve Kaynağı

Karınca Duası ve KaynağıKarınca Duası Kayanağı Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan

RastgeleSeçilen İçerik

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılanlar ile İlgili Sahih Hadisler

Yılanlar ile İlgili Sahih Hadisler Yılanlar Hakkında Hadisler Fasil : KATL BÖLÜMÜ Konu : Öldürülmesi Caiz Olan

Hidayet ile İlgili Sahih Hadisler

Hidayet ile İlgili Sahih Hadisler Hidayet Hakkında Peygamberimizin Hadisleri Fasil : İLİM BÖLÜMÜ Konu : İlim

Kaynağına Göre Hadis Çeşitleri

Kaynağına Göre Hadis ÇeşitleriHADİS TÜRLERİ. Sıhhat Derecesine Göre. Sahih. Kaynağına Göre. Râvilerin